پایگاه اطلاعرسانی افغان٬‌ سیستمی است که توسط آن می توانید به تمامی شرکت ها٬‌سازمان ها و خدمات شهری در افغانستان از آلف تا ی دستری پیدا می کند.

خدمات شهری

  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image