توضیحات محصول

تحلیل احصائیوی (آماری) تخصصی با نرم افزار SPSS

تجزیه و تحلیل فصل چهار مونوگراف

خدمات ما:

آزمون t تک‌نمونه (One sample t-test)

آزمون t مستقل (Independent samples t-test)

آزمون t زوجي (Paired samples t-test)
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه
آزمون همبستگی (correlation)
 آزمون regression
آزمون تحليل واريانس (Analysis of variance : ANOVA)
برررسی نرمال بودن توزیع نمونه آماری
تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از SPSS
آزمون فريدمن
آزمون همبستگي کندال(Kendall’s coefficient of concordance)
آزمون استقلال خي-دو (χ2)
آزمون نيکوئي برازش خي-دو (χ2)

 

دیدگاه‌ها

برای ثبن نظر باید این محصول خریداری کنین

نظری بدهید